Tips och svar från NE-teamet

NE Support
Skrivet av NE Support

Rätta prov

När eleverna har genomfört ett prov är det dags att rätta. Så här gör du!


Välj det prov du ska rätta

Under Rättning i huvudmenyn hittar du alla avslutade prov. Du kan sortera proven efter tid eller ämne i rullgardinsmenyn till höger.

Proven är uppdelade i flikarna Ej rättade och Rättade.

Välj det prov du ska rätta genom att klicka på Rätta prov. I den här vyn ser du tre flikar: Översikt, Elevresultat och Om provet

I översikten ser du alla elever som blivit inbjudna till provet och vilken status det är på rättningen av deras prov.

Ej rättad innebär att du inte börjat rätta den här elevens prov än. Påbörjad betyder att du börjat att rätta men inte fullföljt rättningen ännu. Prov saknas betyder att eleven inte har genomfört provet. Rättad innebär att provet är helt färdigrättat och att resultatet är skickat till eleven. Du kan välja att rätta en elevs prov genom att klicka på elevens e-post eller namn i listan i översikten.

I fliken Elevresultat kan du antingen söka på en elev i sökrutan eller fälla ut rullgardinsmenyn och välja elev efter status på rättningen.

När du klickar på en elevs e-postadress så får du upp provet och du ser hur eleven har svarat.

Så fungerar rättningen i NE Prov

Det finns två typer av frågor: Poängbaserade uppgifter och uppgifter där eleven ska skriva ett fritextsvar.

Poängbaserade uppgifter (som på bilden nedan) är frågor med en enkel struktur där eleven kan uppnå rätt eller fel svar. Dessa uppgifter rättas automatiskt. Du ser en sammanfattning av elevens resultat på uppgiften i den grå bedömningsrutan till höger.

I exemplet nedan har eleven uppnått 2 av 4 möjliga rätta svar. På fråga A har eleven inte angett något svar och har därför inte fått någon poäng. På fråga B och D har eleven svarat korrekt och på fråga C har eleven svarat felaktigt. Gul markering visar vad rätt svar skulle varit i de fall eleven svarat fel eller inte svarat alls.

Längst ner i rättningen ser du en sammanfattning av alla poängbaserade uppgifter. Vi skriver mer om detta senare i artikeln.

Nedan ser du ett exempel på en fritextfråga som ska rättas och läraren har valt att lägga till de uppgiftsnära kunskapsmål när hen skapade provtillfället.

Du ser vad eleven har svarat i rutan Elevsvar, nere till vänster, och du har nu möjlighet att markera vilken kunskapsnivå du anser att eleven har uppnått just här. Eleven kommer att kunna se vilken kunskapsnivå du har markerat och kommentarerna som hör därtill.

Under bedömningsmatrisen finns ett facit och längst ner finns en kommentarsruta. I den har du möjlighet att ge feedback, komplettera din bedömning eller kanske bara skriva några uppmuntrande ord!

Har du valt att inte inkludera de uppgiftsnära kunskapsmålen i provet så finns bara facit och kommentarsrutan.

Om du har valt att inkludera matrisen med kunskapskrav när du skapade provtillfället, så finner du den i slutet av provet när du rättar. Här markerar du, genom att klicka i matrisen, hur eleven har uppnått respektive kunskapskrav som provet har behandlat. 

I exemplet nedan har eleven uppnått kunskapskrav C (och då också E) gällande det första kunskapskravet och E i det andra kunskapskravet etc. Rutorna i matrisen blir gröna när du markerar en nivå.

Eleven kommer att kunna se hur du har markerat i kunskapskravsmatrisen när hen får tillbaka sitt rättade prov.

Efter kunskapskravsmatrisen kommer en tabell som visar en sammanställning av elevens resultat på de självrättande, poängbaserade frågorna. Du ser frågan, vilken typ av fråga det är och hur många poäng eleven fått. Du kan också se uppgiften i sin helhet genom att klicka Gå till uppgift.

Sist i rättningen finns Återkopplingsrutan. Här kan du skriva till exempel kommentarer, feedback eller hur eleven ligger till i förhållande till kunskapskraven. Det är helt upp till dig!

Avsluta rättningen och tilldela eleven sitt resultat

Nu har du kommit till slutet av rättningen! Om du behöver göra ett uppehåll, eller helt enkelt inte önskar tilldela eleven resultatet än, så kan du välja att Spara rättningen. Då kan du fortsätta rätta senare. Sparad rättning ger status pågående i översikten.

Du väljer själv när du vill tilldela eleven rättningen. När du är redo för detta klickar du Spara och avsluta rättning

Först när alla elever fått sina prov rättade, och fått sina resultat, så hamnar provet under fliken Rättade.

Här kan du välja Visa rättat prov för att se alla elevers provresultat.

Se gärna vår artikel För lärare: elevens perspektiv. Där kan du bland annat se hur det ser ut för dina elever när de får tillbaka sina rättade prov.

Samling: