Tips och svar från NE-teamet

NE Support
Skrivet av NE Support

För lärare: elevens perspektiv

Här kan du som lärare se hur provtjänsten fungerar från elevernas perspektiv.


Inför provet

När en elev klickar på Prov har så kommer hen till nedan vy. I huvudrubriken kan hen välja på Mina provtillfällen och Resultat.

Under fliken Planerade (Mina provtillfällen), visas alla elevens kommande prov. Eleven kan här bland annat se tid och datum för provet, samt ansvarig lärares namn.

Klickar eleven på Visa prov så visas all viktig information kring provtillfället. Eleven kan bland annat ta del av provbeskrivningen, få reda på om provet kommer att utföras i säkert läge och läsa mer kring det samt läsa på om kopplingarna till det centrala innehållet och kunskapskraven.

I fliken Pågående visas de aktiva, öppna proven som pågår just nu.

När starttiden för ett planerat provtillfälle passerats, flyttas provet från Planerade till Pågående.

Under provets gång

Strax innan provet ska börja följer eleven länken i e-postmeddelandet hen fick när läraren skapade provtillfället. Eleven kommer då att slussas direkt in i själva provet. När starttiden för provtillfället passerat kommer knappen Starta prov att bli klickbar.

När eleven klickar Starta prov kommer hen in i provet och kan börja arbeta direkt. Eleven kan se återstående tid för provtillfället i det övre högra hörnet. Här nedan ser du ett exempel där en elev precis har påbörjat ett prov i matematik.

Om eleven upplever det som stressande kan hen välja att dölja tiden genom att klicka på symbolen bredvid med det överkorsade ögat.

Inne i provet har eleven möjlighet att stega eller scrolla fritt genom uppgifterna och besvara dem i valfri ordning. Det finns möjlighet att Markera fråga vilket sätter en liten flagga vid frågan så att eleven enkelt kan återbesöka frågan senare.

När eleven är klar så klickar hen på Granska och lämna in prov. Observera att detta är inte det slutgiltiga steget!

Här kan eleven granska sitt prov innan inlämning. Här ovan ser eleven hur många frågor hen besvarat och om hen har markerat några frågor. När eleven bestämmer sig för att lämna in provet måste hen klicka i en säkerhetsruta som intygar att hen har förstått att provet nu lämnas in och att det inte går att ångra en inlämning. Därefter kan eleven klicka Lämna in prov.

Provet kommer nu att markeras som Avslutat och återfinns för eleven i Resultat i huvumenyn, under fliken Ej rättade prov

Resultat

Under Resultat i huvudmenyn finner eleven alla sina prov vars sluttid passerats i flikarna rättade, ej rättade samt uteblivna.

Uteblivna prov är de prov som eleven har blivit inbjuden till men inte genomfört. Eleven kan se information om provet och att hen inte har genomfört det men eleven ser inte provet i sin helhet.

När du har rättat ett prov och skickat tillbaka det till eleven, så kommer provet att dyka upp för eleven i fliken Rättade prov. Eleven ser rättningen och dina kommentarer när hen klickar på Visa prov. Här nedan är ett exempel på en elev som tittar på sitt rättade prov.

Eleven har svarat på en fritextfråga och läraren har valt att inkludera de uppgiftsnära kunskapsmålen när hen skapade provtillfället. Här har läraren bedömt elevens svar till kunskapsnivån A, vilket då också visas för eleven.

Och längst ner i uppgiftens rättning ser eleven facit, följt av lärarens kommentar.

Här ser eleven också hur läraren har bedömt hen utifrån kunskapskraven. Eleven får också ta del av lärarens samlade feedback eller bedömning i återkopplingsrutan.

Samling: